Technologia

Materia³y

Elewacje

Cennik

Gwarancja

Dla Wykonawców

 

O ukszta³towaniu budynku decyduje duch czasu.

   Coraz czê¶ciej oprócz konstrukcji, trwa³o¶ci i mikroklimatu wnêtrz, nabiera znaczenia zewnêtrzna forma artystyczna budynku. To w³a¶nie fasada jest wyrazem indywidualno¶ci i plastycznym przekazem upodobañ w³a¶ciciela budynku. Nawet najprostsze formy przestrzenne i odpowiedni dobór kolorystyki nadaj± ju¿ indywidualny charakter elewacji, która swoj± estetyk± przyci±ga uwagê.

 Najlepszym sposobem na fantazyjne a jednocze¶nie trwa³e kszta³towanie elewacji budynku jest zastosowanie materia³ów najwy¿szej jako¶ci.

 

W³a¶nie takie materia³y, po ponad o¶mioletniej obecno¶ci naszej firmy na rynku, uda³o siê nam wyselekcjonowaæ.

Oprócz sprzeda¿y materia³ów elewacyjnych proponujemy Pañstwu równie¿ wykonanie prac dociepleniowych. Wszystkie prace prowadzimy  zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcjach wykonywania elewacji w bezspoinowym systemie ociepleñ  ( BSO ).

 

Wysok± jako¶æ materia³ów i us³ug ¶wiadczonych   przez nasz± firmê potwierdzamy wystawian± pisemn± gwarancj±.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy oraz polecamy dostawcê piasku z Lublina firmê standrog.

 

 

 

  

 

 

 

CIEKAWOSTKI

¦ciany nie oddychaj±

Strumieñ pary wodnej      przep³ywaj±cy przez ¶ciany zewnêtrzne typowego mieszkania stanowi od 0,5 do 3% ca³ego strumienia pary wodnej usuwanej z mieszkania - to nieznaczne zró¿nicowanie zale¿y przede wszystkim od sprawnej wentylacji a w mniejszym stopniu od rodzaju izolacji termicznej ¶cian oraz zawarto¶ci pary wodnej w powietrzu zewnêtrznym 

wiêcej >>

Fasadowe profile powlekane AUSTROTHERM

  • Jak poprawiæ wystrój fasady?

  •  W jaki sposób podkre¶liæ   bry³ê   budynku?      

 

wiêcej >>

Grzyby i glony na ocieplonych fasadach

  • czy istniej± tynki lub pow³oki malarskie odporne na porastanie?

  • jakie s± metody postêpowania w walce z osiedlonymi koloniami glonów i grzybów?

wiêcej >>

 

 

Nasi Partnerzy

 

   novmax.pl Przegl±dy i ekspertyzy techniczne budynków Okna Artel Agregaty Finco

Siedziba firmy

20-402 Lublin, ul. Betonowa 9

Punkty Sprzeda¿y :

Lublin, ul. Krochmalna 34

tel/fax 0-81 528 86 85

kom. 520 859 687

mapka

 

Kalinówka, ul. Piasecka 20

tel./fax 0-81 736 62 72

kom. 520 859 688

mapka

mail  bt@budo-term.pl